Godziny otwarcia świetlicy w roku szkolnym

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:15-15:20

7:15-15:20

7:15-15:20

7:15-15:20

7:15-14:25


Wychowawcy świetlicy:

Joanna Stasiewicz-Kluga
Dorota Andrzejewska
Ewelina Kazimierczak
Ewelina Wszelaki

Sale świetlicowe to sale 26,31 i 32 na I piętrze.

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

1.Zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach.
2. Rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej uczniów.
3.Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.
4. Zapewnienie wychowankom warunków do przygotowywania się do zajęć przed lekcjami, odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
5.Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej.
6.Kształtowanie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie odpowiedzialności za jej stan.
7.Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
8.Rozwijanie zainteresowań artystycznych, manualnych i sportowych.
9.Rozwijanie spostrzegawczości, ćwiczenie logicznego myślenia, pamięci i uwagi.
10. Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
11. Rozwijanie sprawności fizycznej uczniów.
12. Pomoc dzieciom z obniżonym poczuciem własnej wartości, mających kłopoty w nauce i przystosowaniu do życia w szkolnej społeczności.
13. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu.
14. Rozwijanie czytelnictwa.

Zasady działania świetlicy szkolnej dostosowane są do potrzeb uczniów oraz możliwości szkoły w okresie reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19